Press Room
Indochine Counsel Successful Sponsorship of the 2023 Vietnam Directors Summit

20/11/2023
Indochine Counsel Press Release

 
Ho Chi Minh City, 17th November 2023 - Indochine Counsel proudly sponsored the successful 2023 Vietnam Directors Summit, organized by the Vietnam Independent Directors Association (VNIDA). Held in such a vibrant city, this distinguished summit brought together Corporate Board Directors, C-suite executives, and Top Management from accross Vietnam to collectively address the pressing need for adaptive governance in today's dynamic economy.

Amid unprecedented challenges, the Summit emerged as a pivotal platform for businesses to glean invaluable insights and explore innovative strategies for sustainable development. Under the theme “Moving Forward with Adaptive Governance in Complexity”, the summit fostered engaging discussions on a wide array of corporate governance facets. Topics ranged from adaptive governance and family-owned company transformations to important subjects such as economic outlook, ESG, global governance, innovation management, and emerging technologies.

Recognizing the pivotal role of effective corporate governance, especially within the responsibilities of the Board of Directors (BoD), the summit emphasized its crucial impact on elevating a business's competitiveness, diversifying its resource base, and fortifying resilience against economic shocks.

To mold a future where corporate governance is not only adaptive and inclusive but also profoundly impactful, we actively encourage businesses to embrace sound corporate governance best practices. This collectice effort contributes to the creation of a stronger and more sustainable business environment.

The Summit was graced by the presence of Mr. Dang The Duc, the VNIDA Vice President & Secretary General, who delivered impactful closing remarks, emphasizing the importance of effective corporate governance in navigating the complexities of the business landscape.

Indochine Counsel extends its heartfelt gratitude to VNIDA for the opportunity to be a part of this impactful event and looks forward to continued collaboration in fostering a business environment that thrives on adaptive governance, innovation, and sustainability.

-------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023, Indochine Counsel tự hào tài trợ cho Hội nghị Cấp cao Thành viên HĐQT Việt Nam năm 2023, được tổ chức thành công bởi Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Việt Nam (VNIDA). Được diễn ra tại một thành phố năng động, hội nghị đã quy tụ các thành viên hội đồng quản trị, các giám đốc và các nhà lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam để cùng nhau giải quyết nhu cầu cấp thiết về quản trị thích ứng trong nền kinh tế năng động ngày nay.

Giữa những thách thức chưa từng có, Hội nghị đã trở thành nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp chia sẻ thông tin và khám phá các chiến lược đổi mới nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Với chủ đề "Hướng đến Quản trị thích ứng trong bối cảnh phức tạp", hội nghị đã thúc đẩy các cuộc thảo luận sôi nổi về nhiều khía cạnh của quản trị doanh nghiệp. Các chủ đề trải dài từ quản trị thích ứng và chuyển đổi các công ty gia đình, đến các chủ đề quan trọng như triển vọng kinh tế, áp dụng ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị doanh nghiệp), quản trị toàn cầu, quản lý đổi mới và các công nghệ mới nổi.

Nhận thức được vai trò then chốt của quản trị doanh nghiệp hiệu quả, đặc biệt trong phạm vi trách nhiệm của Hội đồng quản trị (HĐQT), hội nghị đã nhấn mạnh tác động quan trọng của HĐQT đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đa dạng hóa nguồn lực và tăng cường khả năng phục hồi trước những biến động của nền kinh tế.

Ngoài việc định hình một tương lai trong đó quản trị doanh nghiệp không chỉ mang tính thích ứng và bao trùm mà còn thực sự có tác động tích cực tới cộng đồng doanh nghiệp, thông điệp từ hội nghị còn mong muốn khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các thông lệ tốt về quản trị doanh nghiệp, qua đó góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh mạnh mẽ và bền vững hơn.

Hội nghị vinh dự có sự góp mặt của ông Đặng Thế Đức, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNIDA, người đã có những phát biểu bế mạc đầy ấn tượng, nhấn mạnh tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp hiệu quả trong việc giải quyết sự phức tạp của bối cảnh kinh doanh.

Indochine Counsel gửi lời cảm ơn chân thành đến VNIDA vì đã có cơ hội trở thành một phần của sự kiện có tác động lớn này và mong muốn được tiếp tục hợp tác nhằm thúc đẩy một môi trường kinh doanh phát triển dựa trên quản trị thích ứng, đổi mới và bền vững.

Related News

Indochine Counsel Welcomes Professor Steve Ngo as Senior Consultant

Indochine Counsel and Lawyer ranked in Chambers Asia-Pacific 2024

Managing Partner Dang The Duc listed in Who’s Who Legal Southeast Asia 2023

Indochine Counsel Advised Thaco Group in Its $350 Million Convertible Bond Issuance to Jardine Cycle & Carriage

Indochine Counsel Announces Publication of the Law Firm Network’s Global Employment Law Fact Sheet 2023Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2023 Indochine Counsel. All Rights Reserved.